Home Security Tips อธิบาย เรื่องโทรจัน ตั้งแต่เริ่ม

อธิบาย เรื่องโทรจัน ตั้งแต่เริ่ม

SHARE

playlist นี้ จะอธิบายว่า โทรจันคืออะไร ทำงานยังไง ติดได้อย่างไร ฯลฯ
//สำหรับมือใหม่มากๆ